PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta www.apoteka-online.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.
Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.apoteka-online.rs kupuje proizvode za lične i porodične potrebe.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu Apoteka Melem 4, Bulevar Evrope 22, Novi Sad
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
- reklamiranu robu dostavi zajedno sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini
- dostavi popunjen reklamacioni list (koji ćemo poslati putem elektronske pošte)
- u reklamacionom listu navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- dostavi potpisani nalog za ispravku.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u roku od 8 dana od dana prijema iste.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Povrat novca potrošaču koji nema otvoren tekući račun izvršiće se elektronskim putem poštanskom uputnicom u roku od 7 dana od odustanka od kupovine.

Formular za Reklamacioni list možete preuzeti sa sledećeg linka.